3008 ÇIRAKLIK VE MESLEKİ EĞİTİM KANUNU

3308 SAYILI  MESLEKÎ EĞİTİMİ KANUNU GEREĞİNCE İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMU

ÖĞRENCİLERİNE AİT SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

 

GENEL HÜKÜMLER

 

Madde 1- Bu sözleşme,  3308 sayılı  Meslekî Eğitim Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak hazırlanan Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine uygun olarak, işletmede yapılacak meslek eğitiminin esaslarını düzenlemek amacıyla okul/kurum müdürü ile işveren veya işveren vekili arasında imzalanır.

Madde 2- İki nüsha olarak düzenlenen ve taraflarca imzalanan bu sözleşmenin bir nüshası okul/kurum müdürlüğünde,  bir nüshası ise işletmede bulunur.

 

Madde 3- İşletmede meslek eğitimi gören öğrencinin teorik eğitimi okul/kurumda/iş yerinin eğitim biriminde yapılacaktır. Haftada üç gün işletmede beceri eğitimi, iki gün ise okul/kurumda veya eğitim biriminde teorik eğitim yapılır (Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği, madde 191).

 

Madde 4- İşletmede meslek eğitimi gören öğrencilerin meslek eğitimi ve teorik eğitimi yoğunlaştırılmak suretiyle de yapılabilir.

 

İşletmedeki meslek eğitimi,  il millî eğitim müdürlüklerince hazırlanan ilgili öğretim yılı çalışma takvimine göre yapılır.

 

Madde 5- İşletme tarafından öğrenciye her ay yaşına uygun asgari ücretin %30’undan aşağı olmamak üzere ücret ödenecektir. (3308 sayılı Kanun, madde 25)

 

Madde 6- Öğrencinin eğitimi sırasında iş yerinin kusurundan meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren/işveren vekili sorumludur.  (3308 sayılı Kanun, madde 25)

 

Madde 7- İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin meslek eğitimi,  “MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ”  hükümlerine göre yürütülür.

 

 

YÜRÜRLÜK

 

Madde 8- …/…/…. tarihinde yürürlüğe girmek üzere taraflarca imzalanan bu sözleşme öğrencinin meslek eğitimini tamamlayarak mezun olacağı tarihe kadar geçerlidir.

 

Madde 9- Beceri eğitimi başladıktan sonra personel sayısında azalma olması durumunda da eğitime alınmış olan öğrenciler, okul/kurumdan mezun oluncaya kadar eğitimlerine devam ettirilirler. (3308 sayılı Kanun, madde 22)

 

Madde 10- İşverenin değişmesi halinde,  yeni işveren aynı mesleği/üretimi sürdürüyorsa sözleşme devam eder.

 

Madde 11- Öğrencinin belediye sınırları içinde okul/kurumunu değiştirmesi durumunda meslek eğitimi aynı iş yerinde devam eder. Ancak okul/kurumdaki sözleşme öğrencinin tasdiknamesi ile birlikte yeni okul/kurumuna gönderilir.

 

Bu sözleşme ve işletmedeki örneği yeni okul/kurum müdürlüğünce imzalanarak yürürlüğü devam ettirilir.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

Madde 12- Sözleşme;

 1. a) İş yerinin çeşitli sebeplerle kapatılması,
 2. b) İş yeri sahibinin değişmesi halinde yeni iş yerinin aynı mesleği/ üretimi sürdürememesi,
 3. c) Öğrenciye bakmakla yükümlü olanın, belediye sınırları dışına zorunlu yer değiştirmesi,
 4. d) Öğrencinin okul/kurumdan tasdikname ile uzaklaştırma veya örgün eğitim dışına çıkarma cezası alarak okul/Kurumla ilişiğinin kesilmesi,
 5. e) Öğretim yılı sonunda öğrencinin veya işletmenin durumunda değişiklik olması halinde feshedilir.

 

ÜCRET VE İZİN

 

Madde 13- Öğrenciye,  işletmede meslek eğitiminin devam ettiği sürece yürürlükteki yaşına uygun asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret ödenir. Ücret,  başlangıçta (………………………………………..) TL’dır. Öğrenciye ödenecek ücret her türlü vergiden muaftır.(3308 Sayılı Kanun, madde 25 )

 

Asgari ücrette yıl içinde artış olması halinde,  bu artışlar aynı oranda öğrencinin ücretine ilave edilir.

 

Madde 14- Öğrenciye yarıyıl ve yaz tatili süresince toplam bir ay ücretli izin verilir. Ayrıca mazeretleri kabul edilenlere okul/kurum müdürlüğünün de görüşü alınarak bir aya kadar ücretsiz mazeret izni de verilebilir. (3308 Sayılı Kanun, madde 26 ve Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği, madde 196 )

 

Madde 15- Öğrenciler, teorik eğitim günlerinde ücretli izinli sayılırlar.(3308 Sayılı Kanun, madde 20).

 

Madde 16- Öğrencilere telâfi eğitimi süresince ve okul/kurumda yapılacak sınavlar için belirtilen günlerde ücretli izin verilir. (Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği,  madde 196 )

 

SİGORTA

 

Madde 17- Öğrenci,  bu sözleşmenin akdedilmesi ile işletmede meslek eğitimine devam ettiği sürece 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortası hükümlerine göre okul/kurum müdürlüğünce sigorta ettirilir. .(3308 Sayılı Kanun, madde 25)

 

Madde 18- Bakanlıkça ödenmesi gereken sigorta primleri,  4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre belirlenen yürürlükteki asgari ücretin %50’si üzerinden hesap edilerek okul/kurum müdürlüğünce,  Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenir veya bu Kurumun hesabına aktarılır (3308 Sayılı Kanun, madde 25).

 

Madde 19- Sigorta ve prim ödeme ile ilgili belgeler okul/kurum müdürlüğünce muhafaza edilir.

 

 

 

 

 

ÖĞRENCİNİN DEVAM,  DİSİPLİN VE BAŞARI DURUMU

 

Madde 20- Meslek eğitimini işletmede gören öğrencilerden; uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalıktan,  yangın,  deprem gibi doğal afetlerden dolayı eğitime devam edemeyen öğrenciler hakkında Bakanlıkça çıkarılan ilgili mevzuat hükümleri  uygulanır.

 

 

Madde 21- Öğrenci meslek eğitimi için işletmeye devam etmek zorundadır. İşletmede meslek eğitimine devam etmeyen öğrencinin bu günlerdeki ücreti kesilir.

 

Ücret kesilerek yapılacak ödeme miktarı;

 

O ayın ücreti = (Asg.ücret x %30) –  (Asg.Ücr.x  %30 x Devamsız Gün Sayısı)

30

formülü uygulanarak bulunur.

 

Madde 22- İşletme yetkilileri,  özürsüz olarak üç işgünü meslek eğitimine gelmeyen öğrenciyi en geç iki gün içinde okul/kurum müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

 

Madde 23- Öğrencinin işletmede disiplin soruşturmasını gerektirecek davranışta bulunması halinde,  bu durum işletme tarafından okul/kurum müdürlüğüne raporla bildirilir. Disiplin işlemi okul/kurum müdürlüğü tarafından mevzuatına göre yürütülür. Sonuç işletmeye yazılı olarak bildirilir.

 

Madde 24- İşletmelerde yapılan meslek eğitiminde öğrencinin;  her dönemde temrin,  proje,  iş,  deney ve hizmet değerlendirmesinden aldığı puanlar ve varsa birinci kademe beceri yarışması ile telafi eğitimi süresince yaptıkları temrin,  proje,  iş,  deney ve hizmetlerden aldıkları puanların aritmetik ortalaması alınarak nota çevrilir. Birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalaması ile yıl sonu beceri sınavı notunun aritmetik ortalaması alınarak yıl sonu notu belirlenir (Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği , madde 82).

 

Yıl sonu beceri sınavı,  Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 83 üncü maddesi hükümlerine göre yapılır.

 

TARAFLARIN DİĞER GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

Madde 25- Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 196 ncı maddesine göre, beceri eğitimi yaptıracak işletmelerin sorumlulukları:

 

 1. a) Öğrencilerin işletmedeki beceri eğitimini çalışma takvimine uygun olarak

yaptırmak,

 1. b) Meslek eğitiminin, ilgili meslek alan/dalları öğretim programlarına uygun olarak işletme belirleme komisyonu tarafından belirlenen yerde yapılmasını sağlamak,
 2. c) Beceri eğitimi yapılacak alan/dalların her biri için, öğrencilerin beceri eğitiminden sorumlu olmak üzere, ustalık veya meslekî yeterliğe sahip ve iş pedagojisi eğitimi görmüş yeter sayıda ve nitelikte usta öğreticiyi veya eğitim personelini eğitimde görevlendirmek,
 3. d) Yeterli sayıda ve nitelikte usta öğretici ve eğitici personel bulunmaması

durumunda , okul/kurum müdürlükleri ile açılacak iş pedagojisi kursuna  ilgili personelin katılımını sağlamak,

 

 1. e) Beceri eğitimi için gerekli olan temrin malzemelerini temin etmek,
 2. f) İşletmede beceri eğitimi gören öğrenciye, yaşına uygun yürürlükteki asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere ödenecek ücret miktarı, ücret artışı ve diğer imkânları kapsayan eğitim sözleşmesini öğrenci veya velisi ve okul/kurum müdürü ile birlikte imzalamak,
 3. g) Öğrencilerin devam durumlarını izleyerek devamsızlıklarını ve hastalık izinlerini süresi içinde ilgili kurum müdürlüğüne bildirmek,
 4. h) Öğrencilerin ilgili döneme ait puan çizelgelerini dönem sonundan beş gün önce kapalı zarf içinde ilgili kurum müdürlüğüne teslim etmek,

ı) Öğrenciler tarafından tutulan iş dosyasını, istenmesi durumunda veya yıl sonu beceri sınavından önce ilgili kurum müdürlüğüne teslim etmek.

 1. i) Öğrencilere teorik eğitim ile telâfi eğitimi ve okul/kurumda yapılacak sınavlar için belirlenen günlerde ücretli izin vermek,
 2. j) Öğrencilere yarı yıl ve yaz tatili süresince toplam bir ay ücretli izin vermek,
 3. k) Uygulamalı derslerden öğrencilere bir ders yılı içinde devamsızlıktan sayılmak ve mevzuatla belirlenen azami devamsızlık süresini geçmemek üzere, ilgili okul/kurum müdürlüğünün de görüşünü alarak ücretsiz mazeret izini vermek,
 4. l) Beceri eğitimi başladıktan sonra personel sayısında azalma olması durumunda da eğitime alınmış olan öğrencileri, okul/kurumdan mezun oluncaya kadar işletmede eğitime devam ettirmek,
 5. m) Öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunması için gerekli önlemleri almak ve tedavileri için sevk işlemlerini yapmak,
 6. n) Eğitimi yapılan meslek alan/dallarının öğretim programlarında bulunduğu halde, işletmedeki imkânsızlıklar nedeniyle öğretilemeyen konuların öğretimi için okul/kurum müdürü ile iş birliği yapmak,

 

Madde 26- Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 253 üncü maddesinin (b) bendine göre öğrencileri beceri eğitimi için işletmelere gönderen okul/kurum müdürünün görev ve sorumlulukları şunlardır:

 1. a) İşletmede beceri eğitimi gören öğrenciye, yaşına uygun asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere ödenecek ücret miktarı, ücret artışı ve diğer imkânlar konusunda öğrenci veya velileri ile birlikte işletmelerle eğitim sözleşmesini imzalamak,
 2. b) Gerektiğinde İl Mesleki Eğitim Kurulu Çalışmalarına katılmak ve kurula bilgi vermek,
 3. c) Eğitimi yapılacak meslek alan/dallarıyla ilgili öğretim programlarının ve öğrencilerin işletmede yaptıkları etkinliklerle ilgili formların ders yılı başında işletmelere verilmesini sağlamak,
 4. d) İşletmelerdeki beceri eğitiminin eğitici personel / usta öğretici personel tarafından yapılmasını sağlamak,
 5. e) İşletmelerdeki beceri eğitiminin ilgili meslek alan/dalı öğretim programlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 6. f) Öğrencilerin ücretli ve ücretsiz mazeret izinleri ile devam-devamsızlık durumlarının izlenmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
 7. g) İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin sigorta primlerine ait işlemleri Yönetmelik esaslarına göre yürütmek,
 8. h) İşletmelere beceri eğitimi için gönderilecek öğrencilerin seçiminin yapılmasını sağlamak ve işletmeye bildirmek,

ı) İşletmelerle işbirliği yaparak, öğrencilerin meslek eğitiminden sorumlu usta öğretici veya eğitici personelin              yetiştirilmesi için iş pedagojisi kursları açmak,  başarılı olanlara “Usta Öğretici” belgesi vermek,  bununla ilgili kayıtları tutmak,

 1. i) İşletmelerde meslek eğitiminin öğretim programına uygun olarak yürütülmesi ve okul/kurum ile işletme arasında eğitimde sürekli işbirliğini sağlamak amacıyla yeter sayıda koordinatör öğretmen görevlendirmek, onlara rehberlik etmek, bu faaliyetleri denetlemek, yönetici ve öğretmenlere, “İşletmelerde Meslek Eğitimi” adıyla verilecek ek ders görevi ile ilgili programı hazırlayarak, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylatmak,
 2. j) İşletmelerde görevli usta öğretici ve eğitici personelin hizmet içi eğitiminde, okul/kurumun personel ve diğer imkânlarıyla yardımcı olmak,
 3. k) İşletmelerde yapılan beceri eğitiminde amaçlanan hedeflere ulaşılması için işletme yetkilileri ile işbirliği yaparak eğitimle ilgili gerekli önlemleri almak,
 4. l) İşletme yetkilileriyle yapılan toplantılara başkanlık yapmaktır.

 

Madde 27- Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin  201 inci maddesine göre işletmede beceri eğitimi gören öğrencinin görev ve sorumlulukları:

 1. a) İş yerinin şartlarına, kılık-kıyafet ve çalışma düzenine uymak,
 2. b) İş yerine ait sır ve özellikleri başkasına söylememek,
 3. c) Sendikal etkinliklere katılmamak
 4. d) Eğitime düzenli olarak devam etmek,
 5. e) Meslek eğitimi ile ilgili iş dosyası tutmak
 6. f) İşletmede meslek eğitimi yaptığı günlerde aldığı sağlık raporunu, özrünün sona erdiği tarihten itibaren işletmeye bilgi vererek en geç yedi gün içinde okul/kurum müdürlüğüne teslim etmek. (Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği, madde 57)

 

DİĞER HUSUSLAR

Madde 28- İşletmede meslek eğitimi gören öğrenciler hakkında;  devam,  başarı ve disiplin ile bu sözleşmede yer almayan diğer hususlarda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

 

Madde 29- İşletme tarafından öğrenci aşağıdaki sosyal haklardan

yararlandırılacaktır.

 

…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

İşletmenin Adı                                                                                      Okul/Kurumun Adı

 

……………………………………………..                                                                            ……………………………….

 

 

Öğrenci/Velisinin                       İşveren veya Vekilinin                  Müdürün

Adı Soyadı     :…………………   Adı Soyadı  :…………………….                Adı Soyadı :……………………

Görevi    :………………………

Tarih       : …. / …. / ……..                   Tarih: …./ …./ …… İmza

İmza-Kaşe :……………………….             İmza-Mühür:……………………

Form A4

 

İME-DOSYA/1

 İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ

ÖĞRENCİ İŞ DOSYASI

 

 

…….. / …….. ÖĞRETİM YILI

 

 

Ö ğ r e n c i n i n                           :

Adı  Soyadı                                     :

Okul/Kurumu                              :

Numarası                                   :

Sınıfı-Şubesi                               :

Alan/Dalı                                    :

 

 

İşletmenin                                      :

Adı                                                 :

Adresi                                            :

 

 

 

 

 

Usta  Öğretici/Eğitici Personelin     :

Adı Soyadı                                      :

 

 

 

 

 

 

Koordinatör Öğretmenin                 :

Adı Soyadı                                               :

 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR:

 

1. İşletme tarafından her öğrenciye bir iş dosyası tutturulur.

 

2. Bu dosyaya,  öğrenciye yaptırılan temrin, iş, proje, deney ve hizmetlerle ilgili; resimler,    projeler ve değerlendirme çizelgeleri konulur (Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği, madde 187 )

 

3. Dosyadaki her resim,  proje veya değerlendirme çizelgesi USTA ÖĞRETİCİ/EĞİTİCİ PERSONEL ve ÖĞRENCİ tarafından imzalanır.

 

4. Dosya,  yıl sonu beceri sınavı sırasında sınav komisyonu üyelerine ibraz edilir.

 

5. Yıl sonu beceri sınavı puanının hesaplanmasında,  iş dosyasının ağırlığı 100 puan üzerinden % 20’dir. (Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği, madde 83 )

 

 Form A4

 

 


       İME-DOSYA/2

İşin Adı

 

İşin Resim No
Proje-Resim / Rapor

 

 

 

 

 

 

 

 

İşe Başlama İşi Bitirme Değerlendirme
Tarihi : .. / .. / ……Saati : …………….. Tarihi : .. /.. / …….Saati : …………… DeğerlendirmeyeEsas Kriterler Takdir edilen toplam puan
Verilen Süre :……………….  Saat Kullanılan Süre :……………….  Saat DeğerlendirmeTam Puanı Rakam ile Yazı ile
……………… Dakika ……………….Dakika İşe Verilen Puan
ÖğrencininAdı Soyadı

İmzası

Usta Öğretici/Eğitici PersonelinAdı Soyadı

İmzası

Koordinatör ÖğretmeninAdı Soyadı

İmzası