Staj yapacak öğrencilerin uyması gereken kurallar

1) Staja başlamadan yapılacak işlemler:
a) Alan ve dalınıza uygun bir staj yeri bulduğunuzda, bölüm öğretmenlerine danışınız.
b) Öğrenci staj yapacağı yer hakkında gerekli evrakı doldurmadan önce Alan Şefi ile görüşüp
onayı alınacaktır.
c) Staj yeriniz kabul edilirse yaz dönemi staj çalışması uygunluk yazısını alan şefinizden
alarak 2 nüsha olarak doldurunuz.

d) Staj için imzalanması gereken evraklar Alan şefinizden alınacaktır.
e) Haziran ayının ilk haftası okul aile birliğinden veya okul memurundan …ücret  karşılığında staj dosyasını teslim alınız.
f) Doldurduğunuz belgeyi staj yerinize imza ve kaşeletip teslim ediniz.
g) Staj defterine fotoğraf yapıştırılmış olarak ilgili yerleri imzalatıp onaylatınız.
h) Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra staja başlama tarihinizde dosyanızla
birlikte staj yerinize giderek stajınıza başlayabilirsiniz.

Staj işlemleri tarihleri yapılması gerekenler

2) Staj yapılırken yapılacak işlemler:
a) İlgili işletmede staj defteriniz ile belirtilen tarihte stajınıza başlayınız.
b) Staja başlama ile ilgili evrak staja başladıktan 2 gün içerisinde teslim edilecektir.
c) Staj süresince verilen dosya tertipli ve düzenli olarak doldurulacaktır.
d) Staj defteri pilot kalem kullanılarak norm yazı ile doldurulacaktır.
e) Staj yapılan tarihler arasında yapılan yoklamada staj yerinde olmayanların stajı geçersiz
sayılacaktır.
f) İş takibi ve devam çizelgesi günü gününe işlenip işyeri yetkilisine imzalattırılacaktır.
g) İş yaprakları sayfası ile işe başlama ve işi bitirme tarihi günlük iş ve işlemleri takip formunda
belirtilen tarih ile aynı olmalıdır.
h) İşin Adı aynı şekilde iş ve işlemleri takip formunda belirtilen tarih ile aynı olmalıdır.
i) Staj dosyasının ilk sayfalarında işyeri tanıtımı, diğer sayfalarında yapılan işler bulunacaktır.
j) Yapılan işe ait teknik bilgi, uygulama adımları, örnek form, tablo, iş akış şeması, resim gibi
yapılan işi açıklayan ve destekleyen görsel öğelere mutlaka yer verilir.
k) İş yaprakları sayfası ile günlük iş ve işlemleri takip formunu mutlaka işyeri yetkilisine
onaylatınız.
l) Staj raporu bilgileri kendi Alanınıza ait teknik bilgileri kapsayacaktır.
m) Stajı yapılan işyerinde öğrenciye yakışmayacak hareketlerde uzak durulacak aksi halde gerekli
işlemler yapılacaktır.
n) Staj dosyanızı staj süresince yanınızda bulundurunuz. Sizi kontrole gelen koordinatör
öğretmeninize staj dosyanızı gösteriniz.
o) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 40 iş gününü tamamlaması gerekmektedir.
Öğrencilerimizin stajlarını öğretim süresi içinde bitirmeleri esastır. Stajı eksik olan
öğrenciler mezun olamazlar.
p) Staj bitim tarihinde işyeri yetkilisine dosyada bulunan “staj çalışması
değerlendirme belgesi”ni doldurtarak kaşeletip imzalatınız.
q) Okul dışında staj ve yaz uygulaması yapan öğrencilerin dosyası, uygulamanın bitimini izleyen
ilk hafta içinde okul müdürlüğüne teslim edilir. MADDE 132- (1. fıkra)
Dosyasını teslim etmeyen öğrencilerin stajları kabul edilmez.
3) Staj bitiminde yapılacak işlemler:
a) Staj dosyaları stajınız bittikten en geç üç hafta içerisinde okula teslim edilecektir.
b) Staj dosyasını zamanında teslim etmeyenlerin stajı geçersiz sayılacaktır.

STAJ NİÇİN YAPILIR?
Teorik ve uygulamalı eğitimlerinin tamamını okulda yapan öğrenciler;
1. Mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmelerini,
2. İş hayatına uyumlarını,
3. Gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmelerini
4. Okulda olmayan tesis, araç-gereci tanımalarını sağlamak amacıyla staj çalışmalarını çerçeve
öğretim programında belirtilen esaslara göre yapar.
(MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 126. Madde, 1. Fıkra)

STAJIN TAMAMLANMASI GEREKİR Mİ? EKSİK KALAN STAJ İÇİN NE YAPILIR?
Staj veya yaz uygulamasının öğrenim süresi içerisinde tamamlanması gerekir.
(MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 126. Madde, 4. Fıkra)
Çeşitli nedenlerle stajı eksik kalan öğrencilerin bu çalışmaları, okul veya işletmelerde
tamamlattırılır.
(MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 127. Madde, 4. Fıkra)
STAJ SÜRESİ KAÇ İŞ GÜNÜ / KAÇ SAATTİR?
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencilerinin staj süresi 40 iş günüdür.
(MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 127. Madde, 1. Fıkra)

STAJ, KAÇINCI SINIFTAN İTİBAREN YAPILIR?
Staj, 10 uncu sınıfın sonundan itibaren yapılabilir.
(MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 127. Madde, 1. Fıkra)
Örneğin:
Okul müdürlüğünün alacağı karara göre, staj çalışmaları 11. sınıfın sonundan da başlatılabilir.
STAJ NE ZAMAN YAPILIR? STAJ YAPILACAK TARİHLER BELİRLİ MİDİR?
Stajın okul müdürlüğünce planlanması, yarıyıl ve yaz tatillerinde yaptırılması esastır. Ancak, stajı
eksik olduğu için okuldan mezun olamayan ve okula devam etmeyenler stajını ders yılı içinde de
yapabilir.
(MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 132. Madde, 1. Fıkra)
Staj yapılacak tarihler okul müdürlüğünce planlanır.
Örneğin: 30 iş günü staj yapacak öğrenci için staj tarihleri:

Not: Cumartesi günleri staj yapılmayacaktır.

STAJ YAPAN ÖĞRENCİNİN DOSYASI NE ZAMAN VE NEREYE TESLİM EDİLİR?
Okul dışında staj yapan öğrencilerin dosyası, uygulamanın bitimini izleyen ilk hafta içinde okul
müdürlüğüne teslim edilir.
(MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 132. Madde, 1. Fıkra)
STAJ YAPAN ÖĞRENCİNİN DOSYASINI KİM, NASIL ve NE ZAMAN DEĞERLENDİRİR?
Okul ve işletmelerde staj yapan öğrencilerin staj uygulaması dosyası, koordinatör öğretmen
tarafından tutulan raporlarla birlikte teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde okul yönetimince
değerlendirilir.
Stajını veya yaz uygulamasını başarıyla tamamlayan öğrencilerin listeleri, okul müdürlüğünce
onaylanarak öğrencilere duyurulur. Staj uygulamasının kabul edildiğine ait belgeler, öğrencinin
dosyasına konur ve e-Okul sistemine işlenir. Sınıf tekrar eden öğrencilerden daha önce staj veya
yaz uygulamasını yapan ve başarıyla tamamladığı okul müdürlüğünce kabul edilenler, bu
çalışmalarını tekrarlamazlar.
(MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 133. Madde, 1. Fıkra)

“STAJIN TAMAMLAMIŞ SAYILMASI” NASIL OLUR?
Bu Yönetmelik kapsamında;
• İşletmelerde en az bir dönem mesleki eğitim gören öğrenciler,
• Eğitim ve öğretim etkinlikleri dışında okullardaki döner sermaye kapsamında mal ve
hizmet üretiminde en az staj süresi kadar fiilen çalışan öğrenciler,
• Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olup yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerden
kalfalık veya ustalık belgesine sahip olanlar,
yükümlü oldukları stajını tamamlamış sayılırlar.
(MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 127. Madde, 2. Fıkra)
STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMALARI NASIL İZLENİR? NASIL DENETLENİR?
Okul dışında staj yapan öğrencilerin çalışmaları, görevlendirilen koordinatör öğretmen tarafından
işletmelerde mesleki eğitim esaslarına göre izlenir.
(MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 127. Madde, 3. Fıkra)
İşletmelerde staj veya yaz uygulaması yapan öğrenciler, okul müdürlüğünce planlanan program
dâhilinde koordinatör olarak görevlendirilen atölye, laboratuar ve meslek dersleri öğretmenleri
tarafından denetlenir.
(MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 127. Madde, 6. Fıkra)

STAJ YAPILACAK İŞYERLERİNİN BELİRLENMESİ NASIL OLUR?
Her yıl nisan ayının ilk haftasında;
• Okul müdürü veya koordinatör müdür yardımcısının başkanlığında
• Alan şefleri,
• İlgili meslek alanından en az bir atölye, laboratuar ve meslek dersleri öğretmeni
toplanarak, öğrencilerin staj yapabilecekleri resmî ve özel kurum ve kuruluşlarını belirler. Yapılan
planlama dışında, uygun işletme bulunduğunda daha sonra bu işletmelere de öğrenci
gönderilebilir.
(MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 128. Madde, 1. Fıkra)
STAJ KONTENJANLARI NASIL BELİRLENİR?
Okul müdürlüğünce alınan kararlar doğrultusunda nisan ayının son haftasında işletmeyle yazışma
yapılarak hangi işletmede, hangi alanlarda/dallarda, kaç dönemde, ne kadar öğrencinin staj
yapabileceği belirlenir. Mayıs ayının ikinci haftasında ilgili alan/bölüm şeflerine kontenjan listeleri
bildirilir. Okul dışında staj yapacak öğrencilerin sayısı, belirlenen kontenjanların dışında başvuru
olması ve alan/bölüm şefinin uygun görmesi durumunda artırılabilir.
(MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 129. Madde, 1. ve 2. Fıkra)
STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLER NASIL BELİRLENİR?
Alan zümre öğretmenleri, her yıl mayıs ayının son haftasında toplanır. Öğrencilerin mesleki başarı
ve gelişmelerini değerlendirerek staj uygulamasını okulda ve işletmelerde yapacakların listesini
ayrı ayrı hazırlayarak müdürün onayına sunar. Onaylanan listeler haziran ayının ilk haftasında
öğrencilere duyurulur. Alan/bölüm şefleri, öğrencileri belirlenen kontenjana göre yerleştirir.
(MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 130. Madde, 1. Fıkra)
ÖĞRENCİ STAJ ÇALIŞMASI YERLEŞİM YERİ SINIRLARI DIŞINDA YAPABİLİR Mİ?
Yerleşim yeri sınırları dışında ulaşım olanakları ve denetlenmesi mümkün olmayan yerlerde staj
çalışması;
a) Resmî kurum ve kuruluşlarda,
b) Eğitim birimi bulunan veya ondan fazla personel çalıştıran işletmelerde,
c) Staj yapılması planlanan ve denetim için öğretmen görevlendirilmesi uygun görülen okul ve
işletmelerde,
ç) İşletmenin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren aynı tür programın uygulandığı diğer okul
müdürlüklerince izlenmesi uygun görülen okul ve işletmelerde, öğrenci velisinin izniyle yaptırılır.
(MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 131. Madde)

Staj Dosyası Nasıl Doldurulur Yazımızı Okumak İçin Buraya Tıklayınız.